Số hiệu văn bản: 12/1999/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 12-04-1999
Ngày hiệu lực: 27-04-1999
Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ 12 /1999/TT-BLĐTB&XH NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG MẪU BẢN KHAI ĐỐI VỚI
MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ LẬP HỒ SƠ
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN ĐANG CÔNG TÁC
TẠI CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Thi hành Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ , Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995 và Thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28 tháng 9 năm 1995 về thủ tục lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng. Đến nay, việc quản lý đang đi dần vào nề nếp, nhưng chủ yếu mới thực hiện đối với người hoạt động cách mạng hưởng phụ cấp "tiền khởi nghĩa", người bị địch bắt tù đày và số đông người hoạt động kháng chiến đã về địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bản kê khai còn một số điểm chưa phù hợp; công tác quản lý và thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến đang công tác còn nhiều vướng mắc về thủ tục, nhiều người đến tuổi hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa được giải quyết.

Để việc giải quyết chính sách đúng người, đúng chế độ, tránh phiền hà, phù hợp với công tác quản lý hồ sơ và theo ý kiến phản ánh của một số điạ phương; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mẫu bản khai đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến, người bị địch bắt tù đày và lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, hiện đang công tác ở các cơ quan, đơn vị (gọi chung là cơ quan) như sau:

I- VỀ BẢN KHAI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY:

1- Cơ bản vẫn thực hiện lập bản khai và chứng nhận theo mẫu kèm theo Thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28 tháng 9 năm 1995; nay bổ sung hai nội dung đối với người bị địch bắt tù đày (mẫu bản khai đính kèm Thông tư này).

Bản khai thuộc đối tượng nào cần gạch chân đối tượng đó ở tiêu đề của bản khai. Ví dụ:

+ Bản khai của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc:

Bản khai người hoạt động cách mạng,

hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù đày

+ Bản khai của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đ&agra...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC