Số hiệu văn bản: 08 /TTLB
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01-01-1995
Ngày hiệu lực: 23-01-1995
Người ký: Tào Hữu Phùng
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH, VĂN HOÁ-THÔNG TIN SỐ 08/TTLB
NGÀY 23/1/1995 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG (CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ, QUẬN HUYỆN, THỊ XÃ)

 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam lần thứ 4 khoá VII về một số nhiệm vụ Văn hoá, văn nghệ những năm trước mắt; căn cứ vào Công văn số 209 - TCCB ngày 22/7/1989 của Ban Tổ chức Chính Phủ về việc củng cố Đài truyền thanh và đội thông tin lưu động cấp huyện; Để thống nhất trong việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính và tạo điều kiện cho các đội thông tin lưu động ở Địa phương hoạt động có hiệu quả; Liên Bộ Văn hoá Thông tin - Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động của các Đội thông tin lưu động cấp Tỉnh, Thành phố,Quận Huyện, Thị xã như sau:

 

I/NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Đội thông tin lưu động có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các đường lối chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước và phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, các đội thông tin lưu động được Nhà nước đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Đội thông tin lưu động có trách nhiệm lập dự toán chi tiêu gửi cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp, thực hiện chỉ tiêu theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

3. Kinh phí hoạt động của Đội thông tin lưu động thực hiện theo tiêu chuẩn địng mức chi do Bộ Tài chính ban hành. Nguồn kinh phí này được cân đối trong Ngân sách Địa phương và trong Ngân sách ngành văn hoá - thông tin được Quốc hội duyệt hàng năm.

 

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG:

Hàng năm cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn các đội thông tin lưu động lập dự toán thu chi để gửi cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính tập hợp các kế hoạch thu chi ngân sách của Địa phương.

Hàng năm được ngân sách các cấp bảo đảm kinh phí cho hoạt động của đội thông tin lưu động Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã.

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên:

Đảm bảo kinh phí cho bộ máy và kinh phí nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp thông tin, tuyên truyền.

Số kinh phí được Ngân sách Nhà nước cấp bao gồm chi phí thường xuyên cho bộ máy theo biên chế sự nghiệp văn hoá thông tin được duyệt và chi phí nghiệp vụ (theo định mức chỉ tiêu hoạt động):

a. Chi thường xuyên cho bộ máy bao gồm:

+ Tiền lương, phụ cấp lương, các phụ cấp khác (nếu có) và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...đang áp dụng đối với công nhân viên chức.

+ Chi phí quản lý hành chính.

b. Chi phí nghiệp vụ: Là các khoản chi được ngân sách cấp phát để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao về chỉ tiêu hoạt động của đội thông tin lưu động. Lập dự toán chi phí nghiệp vụ căn cứ vào:

+ Các nghiệp vụ chính trị do cấp Uỷ chính quyền giao.

+ Ch...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC