Số hiệu văn bản: 49/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Ngày ban hành: 21-04-2011
Ngày hiệu lực: 05-06-2011
Người ký: Vũ Thị Mai
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số 49/2011/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ    
 Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC
 ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
_____________________________

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
Điều 1
1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
1.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 5
“Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm thụ lý giải quyết và thông báo cho đương sự biết việc thụ lý giải quyết, cụ thể như sau:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết việc thụ lý (Mẫu số 3/TTr-KT); trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đơn kh...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC