Số hiệu văn bản: 57/2002/QĐ-NHNN
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 08-01-2002
Ngày hiệu lực: 24-01-2002
Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 57/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM
ĐỀ ÁN PHÂN TÍCH, XẾP LOẠI TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12-12-1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Trung tâm Thông tin tín dụng triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Việc phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp được thực hiện tại Trung tâm Thông tin tín dụng theo phương pháp xếp loại và phương pháp so sánh. Nội dung cụ thể như sau:

1- Thu thập thông tin:

Các chỉ tiêu thông tin thu thập để sử dụng trong quá trình phân tích bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh;

- Tình hình dư nợ ngân hàng;

- Các thông tin phi tài chính khác.

2- Phân loại doanh nghiệp: theo ngành kinh tế, theo quy mô.

- Theo ngành: nông lâm ngư nghiệp; thương mại dịch vụ; xây dựng; công nghiệp;

- Theo quy mô: lớn; vừa; nhỏ.

3- Các chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản gồm:

- Chỉ tiêu thanh khoản;

- Chỉ tiêu hoạt động;

- Chỉ tiêu cân nợ;

- Chỉ tiêu thu nhập.

4- Chỉ tiêu phân tích, trọng số cho các chỉ tiêu, thang điểm được thể hiện ở biểu 04 của đề án.

5- Cách tính điểm các chỉ tiêu:

Nội dung cách tính điểm thể hiện ở biểu 3A, 3B, 3C, 3D của đề án.

6- Doanh nghiệp được xếp loại tín dụng theo 6 loại có thứ hạng từ cao xuống thấp, có ký hiệu như sau: AA; A; BB; B; CC; C.

Điểm tối đa cho một doanh nghiệp là 135 điểm, điểm tối thiểu là 27 điểm, khoảng cách loại tín dụng doanh nghiệp được xác định theo công thức:

...

Khoảng cách

Điểm tối đa - Điểm tối thiểu

135 - 27

loại tín dụng

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC