Số hiệu văn bản: 49/2001/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Ngày ban hành: 11-04-2001
Ngày hiệu lực: 26-04-2001
Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------
Số: 49 /2001/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04  năm 2001 


Quyết định của uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
"Qui định về một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính theo
 mô hình " một cửa " ở các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng”

 Uỷ ban nhân dân

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;

- Căn cứ Thông tư số 96/BT ngày 31 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 38/CP;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

Quyết định

Điều 1: Các cơ quan Nhà nước bao gồm các cơ quan hành chính, sự nghiệp  thuộc thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là cơ quan) phải tiến hành cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức theo mô hình "một cửa", trong đó tập trung ở một số lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất , thủ tục cho thuê nhà , đất; thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; ưu đãi đầu tư; đăng ký kinh doanh, hành nghề; cấp phát tài chính; trước bạ; hải quan; cấp nước; giấy phép quảng cáo; công chứng; hộ tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc cải cách thủ tục hành chính phải nhằm giải quyết công việc đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng và thống nhất, tạo thuận tiện cho công dân, tổ chức có yêu cầu. Nghiêm cấm việc đặt ra các thủ tục trái quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức cũng như việc rút gọn hoặc lược bỏ các thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật.

Điều 2 : Giải quyết công việc theo yêu cầu của công dân , tổ chức  theo mô hình " một cửa"  là nguyên tắc giải quyết công việc hành chính tại các cơ quan Nhà nước , bao gồm từ khâu tiếp nhận nhu cầu của công dân, tổ chức, kiểm tra xử lý hồ sơ đến khâu trả lại kết quả thông qua một nơi duy nhất đó là "Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ" (gọi tắt là Tổ tiếp nhận).

- Đối với UBND Quận, huyện Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ ( gọi tắt là Tổ tiếp nhận ) trực thuộc văn phòng UBND Quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức,  công dân và chuyển đến phòng chuyên môn chịu trách nhiệm chính thuộc UBND quận, huyện nghiên cứu xử lý. Những công việc liên quan đến nhiều phòng chuyên môn khác thì phòng chuyên môn chính có trách nhiệm liên hệ phối hợp xử lý  và chuyển văn phòng UBND để trình UBND quận,huyện giải quyết. Sau khi giải quyết, hồ sơ phải được chuyển lại cho Tổ tiếp nhận để trả lời kết quả cho công dân, tổ chức.

- Đối với các Sở, Ban, Ngành "Tổ tiép nhận và trả hồ sơ" trực thuộc văn phòng sở hoặc Phòng Tổ chức Hành chính của sở có trách nhiệm  tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân và chuyển đến Phòng chuyên môn chính thuộc S...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC