Số hiệu văn bản: 46/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 07-01-2013
Ngày hiệu lực: 07-01-2013
Người ký: Vũ Thị Mai
Download dạng Word
Download dạng PDF

Tệp đính kèm:
46-QD-BTC-BIEU-MAU.doc
BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 46/QĐ-BTC    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013
 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH HUYỆN
THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai


 

QUY TRÌNH
THANH TRA NGÂN SÁCH HUYỆN THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình này quy định nội dung, trình tự tiến hành cuộc thanh tra đối với công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là ngân sách huyện).
Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW này bao gồm cả thanh tra ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã thuộc huyện.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài chính, Trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra tài chính khi tiến hành thanh tra đối với công tác quản lý tài chính ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải tuân theo các quy định của quy trình này.
Việc áp dụng toàn bộ hoặc từng nội dung của quy trình căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cuộc thanh tra.

B. CHUẨN BỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

1. Thu thập thông tin:
Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập thông tin theo các tiêu chí nêu tại Mục 2 dưới đây để phục vụ việc lập báo cáo khảo sát, lập kế hoạch thanh tra. Thông tin thu thập từ các nguồn:
- Từ cơ sở dữ liệu của cơ quan (dữ liệu tài liệu lưu trữ, theo dõi nắm tình hình); từ các báo cáo, phản ánh của các cơ quan truyền thông (báo, đà...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC