Số hiệu văn bản: 348/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 26-03-2012
Ngày hiệu lực: 26-03-2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 348/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII 3 văn bản do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo để quy định chi tiết thi hành Luật cơ yếu sau đây:
1. Dự thảo Nghị định về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; thời gian trình: Tháng 12 năm 2012;
2. Dự thảo Nghị định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu; thời gian trình: Tháng 11 năm 2003;
3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã; thời gian trình: Tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC