Số hiệu văn bản: 214/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành: 27-03-2012
Ngày hiệu lực: 27-03-2012
Người ký: Mùa A Sơn
Download dạng Word
Download dạng PDF

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 214/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban dân tộc tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên do văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban dân tộc, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

LÝ DO BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

1.

T-DBI-126861-TT

Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

2.

T-DBI-126847-TT

Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

 

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC