Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 25-02-2013
Ngày hiệu lực: 25-02-2013
Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ XÂY DỰNG
--------------
Số: 212/QĐ-BXD    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
-------------------
BỘ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
DANH MỤC TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC (đợt 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-BXD  ngày 25 tháng 02 năm 2013)

1.   TCXD 44:1970

Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

2.   TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

3.   TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

4.   TCXD 128 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung

5.   TCXD 129 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt

6.   TCXD 130 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt

7.   TCXD 131 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt

8.   TCXD 132 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt

9.   TCXD 133 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

  1. TCXD 134 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt

  1. TCXD 137 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt

  1. TCXD 138 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt

  1. TCXD 139 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt

  1. TCXD 140 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt

  1. TCXD 141 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC