Số hiệu văn bản: 12/2001/NQ-HĐ
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 04-01-2001
Ngày hiệu lực: 04-01-2001
Người ký: TRẦN VĂN TUẤN
Download dạng Word
Download dạng PDF
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1999

(HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII,

Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001)

--------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Sửa đổi);

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;

- Xét báo cáo của UBND thành phố về tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 1999,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 1999 của thành phố như sau:

I/- Số quyết toán thu ngân sách:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 10.984.068.542.618 đồng

2- Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết: 2.809.379.111.525 đồng

3- Tổng nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách

nhà nước (phí, lệ phí thực hiện ghi thu, ghi chi): 256.582.287.749 đồng

II/- Số quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 2.271.530.897.939 đồng

III/- Kết dư ngân sách:

Kết dư ngân sách thành phố: 231.662.199.033 đồng

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TUẤN

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC