Số hiệu văn bản: 1030 TC/QLCS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 03-04-1996
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Download dạng Word
Download dạng PDF

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1030 TC/QLCS NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC MUA SẮM Ô TÔ VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐẮT TIỀN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 1996

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ;

- Cơ quan trực thuộc Chính phủ;

- Tổ chức chính trị - xã hội;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thi hành Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ "Về một số cơ chế, biện pháp quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1996", Bộ Tài chính đã có Thông tư số 01TC/NSNN ngày 03-01-1996 "Hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996". Nay Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về cơ sở xem xét, thẩm tra và thực hiện cấp phát kinh phí đối với việc xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm ô tô và các trang thiết bị đắt tiền của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cấp phát như sau:

1- Quyết định 861/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ qui định: Năm 1996 tiếp tục đình chỉ xây dựng mới trụ sở, mua sắm ô tô ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp phát.

Trường hợp các đơn vị thực sự cần thiết phải xây dựng trụ sở mới, mua sắm xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau thì được Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm tra về nhu cầu và nguồn kinh phí theo đúng chế độ phân cấp ngân sách hiện hành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định:

a) Đã thực hiện việc kê khai đăng ký nhà làm việc theo đúng Quy chế quản lý sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 399TC/QLCS ngày 17/5/1995 và Thông tư hướng dẫn số 45TC/QLCS ngày 14/6/1995 của Bộ Tài chính) và báo cáo kết quả kiểm kê ô tô con (theo Chỉ thị 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 64TC/QLCS ngày 9/8/1995 của Bộ Tài chính).

b) Diện tích nhà làm việc, số xe ô tô con thực sự thiếu so với nhu cầu làm việc của từng đơn vị hoặc tiêu chuẩn định mức do cấp có thẩm quyền quy định.

c) Có phương án đầu tư xây dựng, tờ trình xin mua ô tô con và việc xây dựng trụ sở mới phải thực hiện đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 177/CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ.

d) Ngân sách của các cơ quan hành chính sự nghiệp hoặc ngân sách cấp trên trực tiếp (Ngân sách tỉnh, thành phố đối với cơ quan hành chính sự nghiệp cấp địa phương; ngân sách trung ương đối với cơ quan hành chính sự nghiệp cấp trung ương) có nguồn kinh phí do tăng thu, tiết kiệm chi để thực hiện việc xây dựng mới, mua sắm ô tô (có báo cáo cụ thể về nguồn tăng thu, giảm chi).

2- Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước chỉ tiến hành việc xem xét, thẩm tra, duyệt cấp phát và chấp nhận thanh toán mọi nhu cầu chi c...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC