Số hiệu văn bản: 7797/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 28-12-2010
Ngày hiệu lực: 28-12-2010
Người ký: Hoàng Việt Cường
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 7797/TCHQ-TXNK

V/v: vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề nghị tham gia ý kiến ngày 22/12/2010 của Vụ Chính sách thuế về nội dung dự thảo tờ trình Bộ và công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố về vướng mắc thực hiện Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006; khoản 3, Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan về cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình Bộ và công văn hướng dẫn của Vụ Chính sách thuế về việc hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu của các dự án khuyến khích đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/10/2010 (thời điểm Nghị định 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực).

Tuy nhiên để đảm bảo công tác quản lý và thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị bổ sung điều kiện để được áp dụng theo hướng dẫn trên là doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại điểm c, khoản 21 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ và đăng ký danh mục theo quy định tại Điều 101, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính (nay là Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC).

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, kính chuyển Vụ Chính sách thuế tổng hợp trình Bộ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC