Số hiệu văn bản: 4171/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 08-09-2006
Ngày hiệu lực: 08-09-2006
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Đặng Thị Bình An
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4171/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006

V/v: Thuế NK cửa nhựa cho dự án

Công ty TNHH IDT Việt Nam


KÍNH GỬI : - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;
- CÔNG TY TNHH IDT VIỆT NAM .
(Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 3824/KHĐT-DN ngày 26/7/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; công văn số IDT/AD 06-059 ngày 25/8/2006 của Công ty TNHH IDT Việt Nam về việc thuế nhập khẩu đối với cửa nhựa tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản đ, điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được theo Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Ngày 30/8/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6428/BKH-ĐTNN trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, căn cứ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2006), cửa nhựa là loại vật tư trong nước đã sản xuất được không được miễn thuế nhập khẩu.

Vì vậy, theo quy định trên, trường hợp của công ty TNHH IDT Việt Nam, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 3824/KHĐT-DN ngày 26/7/2006 và Công ty TNHH IDT Việt Nam tại Công văn số IDT/AD 06-059 ngày 25/8/2006 không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty TNHH IDT Việt Nam được biết./.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT, KTTT

KT.TỔN...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC