Số hiệu văn bản: 4499/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 28-10-2005
Ngày hiệu lực: 28-10-2005
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Đặng Thị Bình An
Download dạng Word
Download dạng PDF
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4499/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005

V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô nk

KÍNH GỬI: - CÔNG TY TNHH HÙNG THỊNH

(343 Đào Trí – P. Phú Nhặn - Quận 7 – TP HCM)

- CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trả lời công văn số 03/HT09/05 ngày 7/10/2005 của Công ty TNHH Hùng Thịnh về việc áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô Pick-up nhập khẩu theo tờ khai số 25/NK/KD/ÔTÔ KV-4 ngày 21/6/2005 tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 của Bộ Tài chính.
- Căn cứ công văn số 4417/TC-CST ngày 27/4/2005 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng xe ôtô tải Pick-up, loại vừa chở người vừa chở hàng thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 25% (hai năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh để thực hiện cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT(5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình AnCác văn bản liên quan:
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC