Số hiệu văn bản: 41/2011/TT-BGDĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 22-09-2011
Ngày hiệu lực: 10-11-2011
Người ký: Trần Quang Quý
Download dạng Word
Download dạng PDF

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ, THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
____________________

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bản Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- KiÓm to¸n Nhµ n­íc;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Quang Quý


 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ, THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41 /2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục (mục đích, nội dung, hình thức, thời gian, cơ quan báo cáo) và trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên về việc thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC