Số hiệu văn bản: 14-GDĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 05-08-1997
Ngày hiệu lực: 05-08-1997
Người ký: Trần Hồng Quân
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-GDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 14-GDĐT NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ THỂ THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỐNG MÙ CHỮ VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
------------------------

Thực hiện Nghị định số 338/HĐBT ban hành ngày 26/10/1991 về thực hiện Luật Phổ cấp giáo dục tiểu học và Chỉ thị 01/HĐBT ngày 2/1/1990 về công tác chống nạn mù chữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiên chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học như sau:

A. TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN BIẾT CHỮ VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC

I. CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Đối với cá nhân:

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học phải tốt nghiệp chương trình tiểu học trước 15 tuổi.

2. Đối với đơn vị cơ sở (xã, phường và tương đương):

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn về PCGDTH phải có 80% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 14 tốt nghiệp chương trình tiêu học.

Riêng đối với miền núi, vùng khó khăn phải có 70% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 14 tốt nghiệp chương trình tiểu học.

3. Đối với tỉnh, huyện và tương đương:

Lấy đơn vị cơ sở (xã, phường) để tính công nhận đạt chuẩn.

- Tỉnh, huyện được công nhận đạt tiêu chuẩn về PCGDTH phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở (xã, phường) được công nhận đạt chuẩn.

- Riêng đối với miền núi, vùng khó khăn phải có 80% trở lên số đơn vị cơ sở (xã, phường) được công nhận đạt chuẩn.

II. CHUẨN CÔNG NHẬN BIẾT CHỮ

1. Đối với cá nhân:

Người được công nhận biết chữ phải được kiểm tra công nhận hết mức 3 chương trình chống mù chữ (hoặc hết lớp 3 tiểu học).

2. Đối với đơn vị cơ sở (xã, phường).

Phải có 90% trở lên số người trong độ tuổi 15-35 được công nhận biết chữ. Riêng miền núi, vùng có khó khăn phải có 90% trở lên số người trong độ tuổi 15-25 được công nhận biết chữ. 3. Đối với tỉnh, huyện và đơn vị tương đương.

Lấy đơn vị cơ sở (xã, phường) để tính công nhận đạt chuẩn.

Phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở (xã, phường) được công nhận đạt chuẩn.

- Riêng miền núi, vùng có khó khăn phải có 80% trở lên số đơn vị cơ sở (xã, phường) được công nhận đạt chuẩn.

B. THỂ THỨC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

I. VỀ THỂ THỨC KIỂM TRA

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đã nêu trên, đơn vị cơ sở (xã phường) dựa vào chứng nhận học lực đã có hoặc tổ chức kỳ kiểm tra để công nhận người biết chữ hoặc phổ cập giáo dục tiểu học. Sau khi tự kiểm tra, nếu thấy đạt tiêu chuẩn CMC-PCGDTH thì làm báo cáo đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận. Trong khi chờ đợi cấp trên về kiểm tra, đơn vị cơ sở vẫn phải tiếp tục vận động người mới được công nhận biết chữ tiếp tục đi học để không bị mù chữ trở lại.

- Việc công nhận đơn vị đạt chuẩn CMC và PCGDTH do:

+ UBND huyện, quận và cấp tương đương quyết định công nhận đối với xã, phường.

+ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận đối với huyện, quận...

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. VỀ HỒ SƠ CÔNG N...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC