Số hiệu văn bản: 4674/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 15-10-2010
Ngày hiệu lực: 15-10-2010
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DẠY CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH TIỂU HỌC
---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học;

Căn cứ kết quả khảo sát giáo viên tiếng Anh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/8/2010 theo Công văn 5423/BGDĐT-GDTH ngày 06/9/2010;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai dạy Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học tại 94 trường tiểu học của 20 tỉnh/thành phố (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường và giáo viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Ban Khoa giáo TW (để b/c);
- Website Bộ GD-ĐT (để t/h);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; HĐND, UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: Văn thư, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN THAM GIA THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC
(Kèm theo Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2010)

15. Thành phố Đà Nẵng

STT

Tên trường

Số lớp 3

Số học sinh

Họ, tên giáo viên

Trình độ đào tạo

Ghi chú

1

TH Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu

4

180

Phù Ái Khanh

Đại học SP

 

2

TH Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê

6

221

Lê Thị Thanh Hương

Đại học SP

 

3

TH Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu

4

179

Nguyễn Thị Hồng

Đại học SP

 

4

TH Hoàng Dư Khương, Q. Cẩm Lệ

3

113

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Đại học SP

 

Cộng

4 trường

17

693

4 giáo viên

 

 

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC