Số hiệu văn bản: 22/2000/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 11-07-2000
Ngày hiệu lực: 26-07-2000
Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2000/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12/8/1991;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường tiểu học .

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3257/GD và ĐT ngày 8/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 /2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của trường tiểu học và cơ sở giáo dục tiểu học khác; về tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ở bậc tiểu học.

Điều 2. Vị trí của trường tiểu học

Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Điều 3Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

Trường tiểu học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành;

2. Huy động trẻ em đúng độ tuổi vào lớp một, vận động trẻ em bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xoá mù chữ trong phạm vi cộng đồng;

3. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh;

4. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục;

6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng;

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hệ thống trường tiểu học

1. Trường tiểu được tổ chức theo các loại hình công lập, bán công, dân lập.

Trường tiểu học bán công, dân lập sau đây gọi chung là trường tiểu học ngoài công lập.

2. Trường tiểu học chuyên biệt gồm:

a. Trư...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC