Số hiệu văn bản: 16/2013/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận
Ngày ban hành: 18-04-2013
Ngày hiệu lực: 28-04-2013
Người ký: Lê Tiến Phương
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, THI HỌC SINH GIỎI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 365/HĐND-CTHĐ ngày 15 tháng 4 năm 2013;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên; học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện; thi tuyn đầu vào Trung học phổ thông; tổ chức xét tuyển tốt nghiệp Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ Tài chính;
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Website Chính phủ;
Thường trực Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND tỉnh;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Thành viên UBND tỉnh;
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
Các Ban HĐND tỉnh;
Báo Bình Thuận;
Đài Phát thanh Truyền hình;
TTCB-TTĐT tỉnh;
- Như Điều 3;
Lưu VT, VXDL, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC