Số hiệu văn bản: 1580/QĐ-UBND.
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội
Ngày ban hành: 05-04-2011
Ngày hiệu lực: 05-04-2011
Người ký: Phí Thái Bình
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________

Số: 1580/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng

dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch-văn minh cho

học sinh thành phố Hà Nội”

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND, ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6239/QĐ-UBND, ngày 17/12/2010 của UBND Thành phố về việc Thành lập Hội đồng cấp Thành phố nghiệm thu Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội; Biên bản hội nghị nghiệm thu Bộ tài liệu giảng dạy cấp Thành phố ngày 25/12/2010;

Căn cứ văn bản số 776/BGDĐT – GDTrH ngày 21/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời UBND Thành phố Hà Nội đưa bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh vào dạy cho các trường phổ thông Thành phố Hà Nội; Biên bản nghiệm thu của Hội đồng cấp Thành phố về bộ tài liệu;

Xét Tờ trình số 4155/TTr-SGD&ĐT ngày 01/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt kết quả nghiệm thu và kinh phí thực hiện Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội; Dự toán kinh phí biên soạn bộ giáo trình và Chứng thư thẩm định giá số 162/2011/CT-TĐG_VFS và số 163/2011/CT-TĐG-VFS ngày 9/3/2011 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Báo cáo số 293/BC-KH&ĐT ngày 22/3/2011;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Bộ tài liệu “Giáo...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC