Số hiệu văn bản: 127/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành: 22-04-2010
Ngày hiệu lực: 22-04-2010
Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Download dạng Word
Download dạng PDF

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 127/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện và Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, ký ngày 10/3/2010;
Căn cứ Công văn số 1639/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 68/TTr-SGDĐT ngày 05/4/2010 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015 (gọi tắt là Chương trình SEQAP) cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình SEQAP trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách của Chương trình SEQAP tại tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nội dung hoạt động của các huyện, thị xã đảm bảo đạt các chỉ số đánh giá; tổng hợp kết quả thực hiện từ các huyện, thị xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Ban quản lý Chương trình SEQAP);

- Lập dự toán kinh phí của các hoạt động đào tạo; kiểm tra, đánh giá và giám sát việc thực hiện các nội dung trong khuôn khổ Chương trình SEQAP;

- Bố trí, phân công cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng, kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình SEQAP tại tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý và sử dụng kinh phí của chương trình nhằm đạt các chỉ tiêu được giao đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sở Tài chính

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Chương trình ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC