Số hiệu văn bản: 120/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Cần Thơ
Ngày ban hành: 12-01-2004
Ngày hiệu lực: 12-01-2004
Người ký: Võ Thanh Tòng
Download dạng Word
Download dạng PDF
ỦY BAN NHÂN DÂN 
-------
Số:  120/2004/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
  Cần Thơ, ngày 12  tháng  01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TP CẦN THƠ
V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ
--------------

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

                

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

  Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Trung học;

 Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

  Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

 Điều 1. Đổi tên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ.

 Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng  thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng thực hiện theo Điều lệ Trường Trung học tại Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, các huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.        

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC