Số hiệu văn bản: 115/QĐ-TTG
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 20-01-2006
Ngày hiệu lực: 20-01-2006
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Download dạng Word
Download dạng PDF

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 115/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ
cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn   số 149/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,

 QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC