Số hiệu văn bản: 21/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành: 23-06-2010
Ngày hiệu lực: 23-06-2010
Người ký: Võ Lâm Phi
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KHÁNH HÒA 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/CT-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU KHI CẤP ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
----------------------------

Thời gian qua, việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (GCNĐKKD) và Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện với thủ tục đơn giản, đúng theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho việc ra đời và hoạt động của nhiều loại hình doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư đã hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo các nội dung đã ghi trong GCNĐKKD, GCNĐT. Tuy vậy, còn nhiều các doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo các nội dung ghi trong GCNĐKKD, GCNĐT. Tình trạng doanh nghiệp không hoạt động, không kê khai nộp thuế, không góp đủ vốn điều lệ theo quy định còn diễn ra phổ biến. Trong khi đó, các sở, ngành chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật sau đăng ký kinh doanh, sau đăng ký đầu tư (hậu kiểm). Điều này, làm ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các sở, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong GCNĐKKD đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sau khi thành lập, nhất là việc góp vốn điều lệ, thực hiện các ngành nghề kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách …; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQLKKT) Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về công tác kiểm tra các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là việc góp vốn thực hiện dự án, tiến độ thi công xây dựng dự án đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách… theo các nội dung trong GCNĐT; chủ động xử lý hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Các Sở chuyên ngành (Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Y tế, Giáo dục Đào tạo…), UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp lu...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC