Số hiệu văn bản: 11/2005/LPQT
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 24-11-2004
Người ký: Thủ Tướng Phan Văn Khải
Download dạng Word
Download dạng PDF
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 11/2005/LPQT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hoàng AnhTUYÊN BỐ CHUNG

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NAM PHI VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÌ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Thabo Mvuyelwa Mbeki, Thủ Tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nam Phi từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2004.


1. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi (sau đây gọi là "hai Bên") đã xem xét tình hình phát triển của mỗi nước trong thời gian qua cũng như mối quan hệ giữa hai nước và nhận thấy rằng:
1.1. Sau gần hai thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã thu được thành công trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc duy trì và củng cố ổn định chính trị - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành công trên đã tạo cơ sở cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;
1.2. Trong m­ười năm dân chủ hóa và tái thiết sau nhiều thập kỷ của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai, Nam Phi đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Là một thành viên của Liên minh Châu Phi, Nam Phi đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các xung đột ở Châu Phi, đóng góp vào việc duy trì và củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
1.3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng h&...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC