Số hiệu văn bản: 118/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 12-10-2007
Ngày hiệu lực: 22-10-2007
Người ký: Nguyễn Văn Hành
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Văn bản này quy định việc cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các Đoàn thanh tra, Tổ công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi chung là Đoàn thanh tra) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các Đoàn thanh tra được hỗ trợ kinh phí bao gồm:

a) Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh để thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò (gọi tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện) để thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

c) Các Đoàn thanh tra, Tổ công tác liên ngành được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập để kiểm tra, soát xét lại việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ.

1. Kinh phí được cấp cho các Đoàn thanh tra theo quy định tại quyết định này nhằm hỗ trợ một phần cho hoạt động của Đoàn thanh tra. Các chế độ khác của các thành viên tham gia Đoàn thanh tra được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Kinh phí hỗ trợ cho các Đoàn thanh tra được trích từ nguồn ngân sách của cấp ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra và cấp vào tài khoản của cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ được cử làm Trưởng đoàn thanh tra.

3. Việc hỗ trợ kinh phí chỉ thực hiện một lần đối với một Đoàn thanh tra và theo thời gian được ghi trong quyết định thành lập Đoàn thanh tra; trường hợp Đoàn thanh tra được cấp có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời gian làm việc thì việc hỗ trợ được tính cho cả thời gian gia hạn.

4. Các khoản chi liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra đã có quy định của Nhà nước (phụ cấp lưu trú, tiền nghỉ, đi lại của các thành viên Đoàn thanh tra, chi phí giám định...) được thanh toán theo quy định hiện hành, không thanh toán từ kinh phí hỗ trợ theo quyết định này.

5. Đối với cộng tác viên thanh tra tham gia Đoàn thanh tra: cơ quan trưng tập cộng tác vi&ecir...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC