Số hiệu văn bản: 40/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 25-09-2007
Người ký: Nguyễn Đức Hải
Download dạng Word
Download dạng PDF

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 12/2006/BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 525/TTr-TNMT ngày 14 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TN&MT (b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục BVMT - Bộ TNMT;
- TT TU, TTHĐND tỉnh, TTUBND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH , NC , TH, KTN.
( D:\HUNG\Moi truong\quyet dinh\QD 2007\QD 9.ban hanh quy dinh ve bao v...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC