Số hiệu văn bản: 120QĐ/CTN
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước
Ngày ban hành: 01-02-2000
Ngày hiệu lực: 14-07-2000
Người ký:
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 120 QĐ/CTN NGÀY 14 THÁNG 7
NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC
VỀ NUÔI CON NUÔI GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

- Căn cứ vào pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/-8/1998;

- Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 630/CP-QHQT ngày 5 tháng 7 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp đã được ký ngày 01 tháng 02 năm 2000 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước Cộng hoà Pháp.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI
GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP

Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp (sau đây gọi là các nước ký kết).

Công nhận rằng, để phát triển hài hoà nhân cách của mình, trẻ em cần được trưởng thành trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm.

Thừa nhận rằng mỗi Nước ký kết cần ưu tiên áp dụng các biện pháp thích hợp để trẻ em được chăm sóc trong môi trường gia đình và đảm bảo cho những trẻ em không có gia đình được chăm sóc trong môi trường thay thế gia đình.

Công nhận rằng việc nuôi co...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC