Số hiệu văn bản: 40/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 15-02-2006
Ngày hiệu lực: 15-02-2006
Người ký: Phan Văn Khải
Download dạng Word
Download dạng PDF
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 40/2006/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tư­­ớng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Bộ trư­­ởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tư­­ợng đào tạo, bồi dư­­ỡng

a) Công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan nhà nư­­ớc từ trung ương tới cấp huyện.

b) Cán bộ, công chức xã, phư­­ờng, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã).

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất n­­ước và phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn 2006 - 2010 hoạt động đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã h­ướng tới đạt đ­ược những mục tiêu cụ thể sau:

a) Đối với công chức hành chính:

- Đảm bảo trang bị đủ kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo quản lý, công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp;

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức hành chính đư­­ợc trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất l­ượng nhiệm vụ đư­­ợc giao; trang bị kiến thức về văn hoá công sở; trách nhiệm và đạo đức công chức cho công chức các ngạch;

- Thực hiện đào tạo, bồi dư­­ỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức; đảm bảo đến n...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC