Số hiệu văn bản: 05/2000-NQ/HĐ
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 25-01-2000
Ngày hiệu lực: 25-01-2000
Người ký: Trần Văn Tuấn
Download dạng Word
Download dạng PDF

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1998

(HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII,

Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000)

--------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;

- Xét báo cáo của UBND thành phố về tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 1998,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 1998 của thành phố như sau:

I/- Số quyết toán thu ngân sách:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 11.632.106 triệu đồng

2- Thu để bù đắp cân đối ngân sách: 2.237.257 triệu đồng

3- Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết: 2.237.257 triệu đồng

II/- Số quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 2.098.682 triệu đồng

III/- Kết dư ngân sách:

Kết dư ngân sách địa phương: 138.575 triệu đồng

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TUẤN


Các văn bản liên quan:
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC