Số hiệu văn bản: 4002/VPCP-CN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 15-08-2003
Ngày hiệu lực: 15-08-2003
Người ký: Phó Chủ Nhiệm Nguyễn Công Sự
Download dạng Word
Download dạng PDF

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số 4002/VPCP-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

V/v kế hoạch đấu thầu 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 2714/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4291 BKH/KTĐN, ngày 17 tháng 7 năm 2003), về kế hoạch đấu thầu 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II - 3 sử dụng vốn vay JBIC, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Công Sự


Các văn bản liên quan:
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC