Số hiệu văn bản: 3953/BTP-THA
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 11-11-2009
Ngày hiệu lực: 11-11-2009
Người ký: Nguyễn Đức Chính
Download dạng Word
Download dạng PDF

     BỘ TƯ PHÁP

----------------

Số: 3953/BTP-THA

V/v: Lễ công bố quyết định thành lập Cục, Chi cục THADS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009. Để việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục, Chi cục Thi hành án dân sự đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các địa phương tổ chức chung Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, trừ trường hợp đặc biệt phải báo xin ý kiến của Bộ Tư pháp.

2. Căn cứ quyết định thành lập Cục, Chi cục Thi hành án dân sự và quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan báo cáo cụ thể với cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chính thức về thời gian tổ chức Lễ công bố.

Trước khi báo cấp uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân dân cấp tỉnh quyết định thời gian tổ chức Lễ công bố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về dự kiến thời gian tổ chức để có sự điều chỉnh, báo cáo Bộ trưởng cử Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham dự Lễ công bố quyết định của các địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Bộ Tư pháp để tháo gỡ kịp thời.

        

Nơi nhận:                                                                                             

- Như trên;                                                                                 

- Bộ trưởng (để b/c);

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh;                                                                                   

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Lưu VT, Tổng cục THADS BTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đức Chính

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC