Số hiệu văn bản: 3885/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Ngày ban hành: 01-01-1753
Ngày hiệu lực: 01-01-1753
Người ký: Trần Chiến Thắng
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3885/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "XÂY DỰNG CÁC TRẠM VỆ TINH CỦA NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM"
----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006-2010 và Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010;
Căn cứ công văn số 135/EK-CV ngày 01/10/2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học EK về việc thẩm định Danh mục tối thiểu của 01 trạm vệ tinh.
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 09/02/05/ĐS-HN ngày 19/2/2009 về thẩm định giá trang thiết bị trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu; 
Xét đề nghị tại Tờ trình số 302A/RTTR-VVHNTVN ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Xây dựng các trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam" với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mới 08 trạm vệ tinh và bổ sung thiết bị cho 03 trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

2. Nội dung đầu tư: Xây dựng mới 08 trạm vệ tinh và bổ sung thiết bị còn thiếu cho 03 năm theo cấu hình đã được phê duyệt lắp đặt của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể. Việc đầu tư các trạm Vệ tinh nhằm thu thập, ghi chép đưa về trạm những di sản văn hoá phi vật thể của địa phương giới thiệu cho công chúng và du khách, đồng thời chuyển dữ liệu về Ngân hàng dữ liệu Trạm còn có nhiệm vụ tiếp nhận các sản phẩm văn hoá phi vật thể từ Ngân hàng dữ liệu để giới thiệu cho công chúng và du khách nhằm giới thiệu các loại hình di sản văn hoá của Việt Nam.

3. Địa điểm đầu tư:

a/ Xây dựng 08 trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại các địa điểm:

3.1. Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3.2 Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh .

3.3. Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá, 206 Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

3.4. Bảo tàng Chăm, thành phố Đà Nẵng.

3.5. Khu di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3.6. Bảo tàng tỉnh Kon Tum, 170A Bà Triệu, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3.7. Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, số 04 đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3.8. Bảo tàng tỉnh Cần Thơ, số 06 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC