Số hiệu văn bản: 08/2001/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22-02-2001
Ngày hiệu lực: 09-03-2001
Người ký: Phan Văn Khải
Download dạng Word
Download dạng PDF
CHÍNH PHỦ
-------
Số:08 /2001/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày  22 tháng  02 năm 2001

Nghị Định Của Chính Phủ
Quy định về điều kiện an ninh, trật tự
đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
----------
CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn  Cứ  Điều 11 Pháp  lệnh  Lực  lượng  Cảnh  sát  nhân  dân Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989;

 Để tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội;

 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

  NGHỊ ĐỊNH

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Nghị định này quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh mà trong quá trình hoạt động có liên quan nhiều đến an ninh, trật tự an toàn xã hội (sau đây gọi chung là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự).

 Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam trong những ngành, nghề quy định tại Điều 2 Nghị định này không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.      

Điều 2. Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm :

1. Nhóm những ngành, nghề kinh doanh có “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” :         

a) Nghề khắc dấu; 

b) Nghề sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, cho thuê súng săn; sản xuất, kinh doanh đạn súng săn; sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ;

c) Nghề  sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và những nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

d) Kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy; kinh doanh các toà nhà cao trên 10 tầng dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

2. Nhóm những ngành, nghề kinh doanh phải cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự :

a) Cho thuê lưu trú; cho người nước ngoài thuê nhà;

b) Hoạt động in;

c) Dịch vụ cầm đồ;

d) Kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage).

3. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chính phủ có quy định tại văn bản riêng.  [C1] 

4. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an  ninh, trật tự trong từng thời kỳ, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo đề xuất Chính phủ quyết định...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC