Số hiệu văn bản: 10/2010/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 14-07-2010
Ngày hiệu lực: 14-07-2010
Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ  

_______

Số:   10/2010/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Việt Trì, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác

Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

______________

  

Trong những năm qua, nhất là năm 2009 công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã được các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp uỷ, chính quyền các địa phương và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức chưa toàn diện; nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả một số cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh chưa sâu sắc, việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối tượng 4, 5 đến nay vẫn còn một số đơn vị tỷ lệ được bồi dưỡng đạt thấp. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở một số đơn vị chưa được kiện toàn đầy đủ, kịp thời, hiệu quả hoạt động có nơi chưa cao. Sự phối hợp giữa các Ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong một số mặt còn thiếu chặt chẽ.

- Đội ngũ giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh còn thiếu về số lượng, có nơi còn yếu về chất lượng, nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếu giáo viên chuyên trách theo quy định, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh của học sinh, sinh viên ở một số trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng còn nhiều hạn chế.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2010 và những năm tiếp theo; Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng - An ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC