Số hiệu văn bản: 18/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội
Ngày ban hành: 15-06-2011
Ngày hiệu lực: 25-06-2011
Người ký: Trịnh Duy Hùng
Download dạng Word
Download dạng PDF


ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH “CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2010/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về việc ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố ban hành “Quy định về cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội”;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1916/STNMT-CCMT ngày 10/6/2011 về việc điều chỉnh Điều 7 của Quy định “Cơ chế chính sách hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Khoản 1 và Khoản 3 của Điều 7 về Phân công trách nhiệm của Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan quản lý Nhà nước về rác thải nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh có kiểm soát, trên địa bàn huyện sau khi được UBND Thành phố phê duyệt; Hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện lựa chọn, xác định các điểm xử lý rác ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC