Số hiệu văn bản: 908/CP-CN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 02-08-2002
Ngày hiệu lực: 02-08-2002
Người ký: Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

CHÍNH PHỦ
Số 908/CP-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2002

V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình thuỷ lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1601/BNN-XDCB ngày 13 tháng 6 năm 2002, ý kiến Bộ Tài chính tại công văn số 7716 TC/ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2002, Bộ Xây dựng tại công văn số 1049/BXD-VKT ngày 12 tháng 7 năm 2002 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi Thạch Nham như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt tổng mức đầu tư và phê duyệt quyết toán công trình này theo đúng quy định hiện hành./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC