Số hiệu văn bản: 16989/BTC-ĐT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13-12-2011
Ngày hiệu lực: 13-12-2011
Người ký: Phạm Sỹ Danh
Download dạng Word
Download dạng PDF
 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16989/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư, việc thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thêm một số điểm trong việc thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch năm 2012 như sau:

1. Về việc phân bổ kế hoạch vốn:

- Việc phân bổ kế hoạch vốn được thực hiện theo quy định hiện hành, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án, các Bộ, ngành và địa phương gửi cơ quan Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời gửi cho cơ quan Kho bạc nhà nước để làm cơ sở thanh toán cho các dự án.

2. Tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc thanh toán và tạm ứng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ từ cơ quan Kho bạc Nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải căn cứ vào khối lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc tạm ứng theo quy định tại mục 4, mục 5 của công văn này. Việc thanh toán và tạm ứng tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành.

3. Hồ sơ thanh toán đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ:

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phải có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; vì vậy, hồ sơ thanh toán ngoài quyết định đầu tư của dự án phải đính kèm ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Đối với các dự án đã được quyết định đầu tư và khởi công trước ngày 25 tháng 10 năm 2011 thì không phải thực hiện theo quy định nêu trên.

- Đối với các dự án của các Bộ, ngành trung ương, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ, ngoài văn bản phân bổ vốn của các Bộ, ngành, địa phương phải kèm theo bản thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Việc tạm ứng theo hợp đồ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC