Số hiệu văn bản: 48-CNNG/KH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp nặng
Ngày ban hành: 08-02-1992
Ngày hiệu lực: 08-02-1992
Người ký: Trần Lum
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 48-CNNG/KH NGÀY 8-2-1992 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐẤU THẦU KHAI THÁC
TÀI NGUYÊN ĐÁ QUÝ"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

 

Căn cứ Nghị định số 130-HĐBT ngày 30 tháng 4 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng;

Căn cứ quyết định số 333-CT ngày 23 tháng 10 năm 1991của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức, quản lý các hoạt động điều tra địa chất, thăm dò-khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quí;

Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Thông báo số 160-CN ngày 15 tháng 1 năm 1992 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và thoả thuận giữa tỉnh Nghệ An và Bộ Công nghiệp nặng ngày 27 tháng 1 năm 1992;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành "Quy chế tạm thời về đấu thầu khai thác tài nguyên đá quý" để áp dụng thí điểm trong việc tổ chức đấu thầu khai thác lô đất chứa đá quý thuộc xí nghiệp đá quý II của tỉnh Nghệ An do Bộ Công nghiệp nặng và UBND tỉnh Nghệ an phối hợp doanh định.

 

Điều 2: Các ông Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công nghiệp nặng, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ Công nghiệp nặng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan của tỉnh Nghệ An có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt việc đấu thầu để rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện quy chế này.

 

Điều 3: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định khác với nội dung quy chế này đều không có hiệu quả pháp lý.

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ ĐẤU THẦU KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐÁ QUÝ

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1- Quy chế đấu thầu này quy định tạm thời về tổ chức và điều hành đấu thầu để thực hiện Quyết định số 333-CT ngày 23-10-1991 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Nội dung đấu thầu trong quy định này là Nhà nước giao quyền khai thác các lô đất trong các vùng (mỏ) có triển vọng và tài nguyên đá quý và các khoáng sản đi cùng (nếu có) cho doanh nghiệp nào đóng góp tài chính nhiều hơn cho Nhà nước, có đề án khai và bảo vệ tài nguyên - môi trường tốt hơn so với doanh nghiệp khác.

 

Điều 2- Các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Công ty, theo Luật doanh nghiệp tư nhân, đều có quyền tham gia đấu thầu.

 

Điều 3- Căn cứ kết quả đánh giá tiềm năng đá quý ở các vùng (mỏ) cụ thể, Bộ Công nghiệp nặng khoanh các lô để đấu thầu. Ban đấu thầu khai thác đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ra quyết định thành lập, tổ chức việc đấu thầu.

 

Điều 4- Đặt giá "đấu thầu"

Đặt mức giá để đấu thầu trên cơ sở tính từ các khoản thu về thuế tài nguyên khoáng sản, tiền thuê sử dụng đất đai, thuế hoặc các khoản thu về bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an ở ngoại vi vùng khai thác.

 

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC, ĐIỀU KIỆN ĐẤU THẦU...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC