Số hiệu văn bản: 224/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 14-12-2011
Ngày hiệu lực: 14-12-2011
Người ký: Đỗ Thái Lưu
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 224/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh đơn giá vữa bê tông gói thầu XL-01: XD móng và tầng hầm Nhà Quốc hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011


Kính gửi: Tập đoàn Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1943/TĐSĐ-KTe ngày 01/12/2011 của Tập đoàn Sông Đà về việc đề nghị điều chỉnh đơn giá vữa bê tông gói thầu XL-01: Xây dựng móng và tầng hầm Nhà Quốc hội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 807/QĐ-BXD ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban đơn giá công trình Nhà Quốc hội (Ban đơn giá) đã quy định như sau: “ Trách nhiệm của Ban đơn giá: Xem xét, kiểm tra các đơn giá mới, định mức mới, định mức điều chỉnh do Nhà thầu đề xuất so với đơn giá trong dự toán đã được phê duyệt…”.

Vì vậy, để có cơ sở trình Bộ Xây dựng phê duyệt đơn giá vữa Bê tông điều chỉnh như trình bày tại văn bản số 1943/TĐSĐ-KTe, Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Sông Đà lập đơn giá điều chỉnh trình lên Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban đơn giá công trình Nhà Quốc hội xem xét, kiểm tra.

Tập đoàn Sông Đà căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC